• Co zrobić po wystąpieniu wypadku w trakcie wykonywania obowiązków służbowych ?

Zgłoszenie wypadku pracodawcy

Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, jeżeli jest w stanie, lub inny pracownik – świadek zdarzenia, powinna powiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę lub inny podmiot, na rzecz którego wykonywała czynności, przy których doznała urazu.

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań, których celem będzie zniwelowanie i ograniczenie skutków zdarzenia, ewentualnie zapobieżeniu dalszemu niebezpieczeństwu. Powinien też zapewnić udzielenie szybkiej i niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym oraz zabezpieczyć miejsce wypadku.

Pracodawca, na którego terenie zdarzył się wypadek, w którym została poszkodowana osoba będąca pracownikiem innego pracodawcy, poza obowiązkami wskazanymi powyżej, jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia o wypadku pracodawcę poszkodowanego oraz do udostępnienia miejsca wypadku i niezbędnych materiałów, a także do udzielenia informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu.

Miejsce wypadku powinno być zabezpieczone przed wstępem osób niepowołanych, uruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem, dokonywaniem zmian położenia maszyn, urządzeń technicznych i innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub mogą okazać się pomocne w ustaleniu jego okoliczności i przyczyny.

W sytuacji gdy wypadek przy pracy miał miejsce przy obsłudze urządzeń mechanicznych, zgodę na ich ponowne uruchomienie musi dokonać inspektor pracy, natomiast w sytuacji gdy mamy do czynienia z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym, ciężkim uszczerbkiem lub wypadkiem zbiorowym, poza inspektorem taką zgodę taką powinien wydać prokurator. Zazwyczaj następuje to po sporządzeniu protokołu powypadkowego, w którym wskazany jest opis zdarzenia szkic sytuacyjny oraz dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia.

Jakiekolwiek zmiany w miejscu zdarzenia, mogą być dokonywanie tylko i wyłącznie w sytuacji ratowania zdrowia i życia ludzkiego lub ratowania mienia, a także zapobieżeniu dalszemu niebezpieczeństwu.

Zawiadomienie o wypadku

Istotne jest, że w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, ciężkimi obrażeniami, lub w następstwie którego obrażeń ciała doznało kilka osób, pracodawca zawsze jest zobowiązany do zawiadomienia prokuratury oraz właściwego inspektora pracy.

Zespół powypadkowy

Bezpośrednio po zawiadomieniu pracodawcy o zdarzeniu, jest on zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest zbadanie okoliczności i przyczyny wypadku oraz ustalenie, czy wypadek pozostaje w związku z pracą.

Skład zespołu powypadkowego uzależniony jest od rodzaju zdarzenia, jego ciężaru, a także przyjętego u danego pracodawcy systemu realizacji zadań w zakresie BHP.

Jeśli pracodawca ze względu na niewielką liczbę zatrudnionych pracowników nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego nawet w składzie dwuosobowym, przebieg i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzą pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

W przypadku gdy wypadek miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego. Postępowanie wyjaśniające odbywa się w obecności przedstawiciela pracodawcy, w zakładzie którego zdarzył się wypadek.

Do obowiązków zespołu powypadkowego należą oględziny miejsca zdarzenia, stanu technicznego urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, sporządzić szkice oraz fotografie miejsca wypadku, zebrania informacji od świadków zdarzenia oraz samego poszkodowanego itp.

Co istotne do obowiązków zespołu powypadkowego należy także dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku, a także określenie środków zapobiegawczych oraz wyciągnięcie wniosków, zwłaszcza wynikających z oceny ryzyka zawodowego na określonym stanowisku pracy.
Co istotne wszystkie koszty działalności zespołu powypadkowego pokrywa pracodawca osoby poszkodowanej.

Zespół powypadkowy oraz dokumentacja powypadkowa

Zespół powypadkowy jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, do sporządzenia

  1. protokołu powypadkowego, w którym zostają ustalone wszelkie okoliczności zdarzenia przy pracy, w sytuacji gdy poszkodowany świadczy pracę na podstawie stosunku pracy,
  2. kartę wypadku – w sytuacji gdy osoba poszkodowana nie świadczy pracy na podstawie stosunku pracy.

 

Powyższa dokumentacja powstaje na podstawie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez zespół powypadkowy.

Protokół powypadkowy

Zespół powypadkowy jest zobligowany do sporządzenia protokołu powypadkowego według wzoru ustalonego w przepisach rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 227, poz. 2298).

Po sporządzeniu protokołu zespół powypadkowy  zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu poszkodowanemu lub w przypadku zmarłego poszkodowanego, jego rodzinie, przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowanemu/rodzinie zmarłego pracownika przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Poszkodowany ma również prawo wglądu do akt sprawy i sporządzania z nich odpisów.

Po sporządzeniu protokołu powypadkowego, zespół jest zobowiązany do jego przedstawienia, w ciągu 5 dni, pracodawcy do zatwierdzenia. Po jego zatwierdzeniu pracodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania dokumentu poszkodowanemu lub rodzinie zmarłego poszkodowanego. Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca dostarcza właściwemu inspektorowi pracy.

Ustalenia poczynione w protokole wskazujące, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy lub zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących mu z tytułu wypadku przy pracy, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania wszystkich dowodów uzasadniających takie stanowisko. Cała dokumentacja powypadkowa, w tym przede wszystkim protokół powypadkowy, jest przechowywana przez pracodawcę przez okres 10 lat.

Karta wypadku

Ustalenia w zakresie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy osób nie świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, które w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu uległy wypadkowi, dokonuje w karcie wypadku. Wzór karty wypadku znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. nr 236, poz. 1992).

Karta jest sporządzona w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub rodzina zmarłego poszkodowanego, drugi pozostaje w podmiocie ustalającym okoliczności wypadku, a trzeci przekazywany jest do właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tak samo jak przy sporządzeniu protokołu powypadkowego, poszkodowany lub członek jego rodziny, może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku.

 

 

 

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz