Niestety nie, obowiązujące przepisy prawa przewidują okoliczności, w których posiadacz/kierowca pojazdu mechanicznego może uwolnić się od odpowiedzialności cywilnej, są to tzw. przesłanki egzoneracyjne. Okoliczności te są uregulowane w przytoczonym już art. 436§1 k.c., zgodnie z jego treścią samoistny posiadacz/kierowca pojazdu mechanicznego/środka komunikacyjnego poruszanego za pomocą sił przyrody nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną ruchem tego pojazdu, jeżeli do szkody doszło na skutek;

siły wyższej,

wyłącznie z winy poszkodowanego,
osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

 

W sytuacji gdy zachodzi którakolwiek z powyższych okoliczności, świadczenia odszkodowawcze nie należą się osobie poszkodowanej !!

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz