Bezpośredni związek z odpowiedzialnością kierowcy ma ruch pojazdu, który prawie ma zdecydowanie szersze znaczenie niż potocznym języku.

 

Art. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym wskazuje, że postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę co można rozumieć w ten sposób, że pojazd mechaniczny znajduje się w ruchu wówczas gdy unieruchomienie pojazdu jest nie dłuższe niż 1 minuta, raz każde dłuższe unieruchomienie pojazdu wynikające z warunków lub przepisów (chodzi tu min. o postój na światłach, czy przed znakiem STOP).

 

Według obowiązujących przepisów posiadacz/kierowca pojazdu mechanicznego odpowiada wobec pasażera pojazdu, pieszego, rowerzysty na zasadzie ryzyka. Należy rozumieć to w ten sposób, że wprowadzający w ruch pojazd mechaniczny ponosi odpowiedzialność za sam jego ruch, który nie zawsze jest zawiniony przez posiadacza/kierowcę (ponosi ryzyko samego ruchu).

W wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 1972 r., I CR 550/72 wskazano, że;

„Szkodą wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego w rozumieniu art. 436 kc w związku z art. 435 kc jest zarówno szkoda, wyrządzona od chwili uruchomienia silnika, jak i szkoda pozostająca w normalnym związku przyczynowym z działaniem silnika podczas jego uruchamiania”.

Art. 435. § 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Art. 436. § 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.

 

Według art. 34 ust 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK szkodą powstałą na skutek ruchu pojazdu mechanicznego uważa się także:

  • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu mechanicznego;
  • przy załadunku i rozładunku pojazdu mechanicznego;
  • a trakcie zatrzymania, postoju oraz garażowania.

Spektrum szkód powstałych na skutek ruchu pojazdu, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel, jest wiec bardzo szerokie. Obecnie obowiązujące regulacje są bardzo surowe, tworzą system, w którym w zasadzie za większość szkód powstałych w związku z ruchem pojazdu, ponosi odpowiedzialność posiadacz/kierowca.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz