• Przysługujące świadczenia z ZUS

Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia:

  1. zasiłek chorobowy,
  2. świadczenie rehabilitacyjne,
  3. zasiłek wyrównawczy,
  4. jednorazowe odszkodowanie,
  5. renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa,
  6. renta rodzinna,
  7. dodatek pielęgnacyjny,
  8. dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej,
  9. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego z ZUS nie przysługują poszkodowanemu pracownikowi jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Powyższe świadczenia nie przysługują również poszkodowanemu, który będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku przy pracy. Regulacja ta nie dotyczy członków rodziny poszkodowanego, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej.

Poza powyższymi świadczeniami, które można uzyskać z tytułu zabezpieczeń społecznych, poszkodowanemu w następstwie wypadku przy pracy w wielu sytuacjach przysługują dodatkowe świadczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zakładu pracy. Część wypadków przy pracy ma miejsce w trakcie przemieszczania się pojazdami mechanicznymi, o których mowa w art. 436 K.C., czy w trakcie działalności przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody, a co za tym idzie w takich okolicznościach poszkodowanemu lub jego rodzinie, przysługują świadczenia unormowane w art.  444 K.C., 445 K.C., 446 K.C. czy 448 K.C. W tym miejscu należy wskazać, że wielu pracodawców posiada dobrowolne polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej, z których poszkodowany przy wykazaniu winy pracodawcy może uzyskać świadczenia odszkodowawcze oraz zadośćuczynienie.

Rodzaj świadczeń, które poszkodowany może uzyskać na podstawie przepisów kodeksu cywilnego zostały obszernie opisane w rozdziale – szkoda na osobie w związku z doznanymi obrażeniami ciała oraz szkoda na osobie w związku ze śmiercią osoby bliskiej.

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz