Art. 444§1 Kodeksu Cywilnego:

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Celem regulacji zawartej w art. 444 jest określenie sposobu naprawienia szkody na osobie, nie zaś przesłanki odpowiedzialności. Te ostatnie zależą bowiem od podstawy odpowiedzialności. Nie ulega wątpliwości, że roszczenie odszkodowawcze może być dochodzone tylko wtedy, kiedy zaistniało zdarzenie, a którym ustawa łączy odpowiedzialność i jedynie w granicach następstw określonych przez konstrukcję normalnego związku przyczynowego – art. 361§1 k.c.

Przedmiotem kompensacji z art. 444 k.c. jest szkoda majątkowa wynikająca z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a nie krzywda czyli cierpienie fizyczne i moralne, która podlega kompensacji na podstawie art. 445 k.c.

Na podstawie art. 444§1 k.c. możliwy jest zwrot wszelkich poniesionych kosztów bezpośrednio związanych z powstałą szkodą:

  1. koszty dojazdów poszkodowanego do placówek medycznych, w celu odbycia konsultacji, badań, rehabilitacji. Koszt ten podlega zwrotowi niezależnie od faktu, jakim środkiem transportu został dokonany tzn. komunikacja publiczna, własny pojazd, taksówka, karetka itp.,
  2. kosztów dojazdów najbliższych członków poszkodowanego do placówek medycznych, dokonywanych analogicznymi środkami komunikacji,
  3. koszty noclegów bliskich w związku z odwiedzinami poszkodowanego w szpitalu,
  4. wszelkie wydatki poniesione przez poszkodowanego związane zarówno z samym leczeniem, jak i rehabilitacją powypadkową. Dotyczy to przede wszystkim zakupu; lekarstw, prywatne konsultacje medyczne, protezy, kule, wózek inwalidzki, prywatnie wykonane badania, prywatnie wykonane zabiegi operacyjne, rehabilitacje, środki pielęgnacyjno – higieniczne itp.),
  5. wydatki związane z zapewnieniem poszkodowanemu właściwej opieki, pomocy i pielęgnacji w okresie rekonwalescencji w okresie przebywania poza szpitalem (opieka osoby trzeciej – wyspecjalizowanych pracowników, ale także osób najbliższych),
  6. koszty specjalnej diety (zaleconej przez lekarza) lub lepszego odżywiania, w trakcie leczenia i rekonwalescencji poszkodowanego,
  7. w związku z art. 361§2 k.c., zwrot utraconych zarobków wynikających z obniżenia wynagrodzenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, czy później świadczeniu rehabilitacyjnym,
  8. wydatki związane z przebudową mieszkania, jego adaptacją dla potrzeb osoby poszkodowanej, w tym przede wszystkim budowę podjazdu dla wózka inwalidzkiego,
  9. na podstawie wskazanego przepisu można żądać od podmiotu odpowiedzialnego wypłaty zaliczki na poczet przyszłego leczenia.
Art. 444§2 Kodeksu Cywilnego:

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Przyznanie renty poszkodowanemu będzie uzasadnione w sytuacji zaistnienia jednej ze wskazanych poniżej przyczyn. Powody przyznania renty mogą się uzupełniać i pozostawać w ścisłym związku, dlatego przy jej ustaleniu powinny zostać uwzględnione wszystkie. Niezależnie od przyczyny przyznania renty, ma ona na celu zrekompensowanie szkody przyszłej.

Żądanie renty jest uzasadnione w następujących okolicznościach:

a. w związku z całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy zarobkowej,

b. zwiększenia potrzeb funkcjonowania,

c. zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość (ograniczona możliwość kształcenia, zarobkowa, polepszenia swojej sytuacji życiowej).

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu
Zostaw swój komentarz