maj 07

JAK MA ZACHOWAĆ SIĘ KAŻDA OSOBA POSZKODOWANA W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM?

Poszkodowany po pierwsze musi pamiętać, że to właśnie na nim spoczywa obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów dotyczących zaistniałego zdarzenia oraz poniesionych strat. Ma ułatwić ustalenie okoliczności zdarzenia, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody. Dlatego koniecznie musi: odnotować, dane dotyczące pojazdu, osoby kierującej drugim pojazdem, spisać numer polisy, nazwę i adres […]

Czytaj więcej

maj 07

KTO PŁACI POSZKODOWANEMU ZA SKUTKI ZDARZENIA?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w skrócie OC. W przypadku wypadku komunikacyjnego, za które odpowiada posiadacz/kierowca pojazdu, wszelkie roszczenia osoby poszkodowanej są wypłacane przez ubezpieczyciela, z którym została zawarta wyżej wskazana umowa ubezpieczenia OC. W obecnym systemie prawa, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zobligowani […]

Czytaj więcej

maj 07

KIEDY KIEROWCA ODPOWIADA ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY?

Bezpośredni związek z odpowiedzialnością kierowcy ma ruch pojazdu, który prawie ma zdecydowanie szersze znaczenie niż potocznym języku.   Art. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym wskazuje, że postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę co można rozumieć w ten sposób, że pojazd mechaniczny znajduje się […]

Czytaj więcej

maj 07

NA JAKIEJ ZASADZIE ODPOWIADA KIEROWCA W PRZYPADKU ZDERZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH?

Zgodnie z art. 436§2 k.c., odpowiedzialność pomiędzy osobami kierującymi pojazdami mechanicznymi kształtuje się na zasadzie winy, a więc w sytuacji gdy jeden z kierowców jest osobą poszkodowaną, to uzyskuje tylko wówczas świadczenia z polisy OC drugiego pojazdu, gdy ponosi on winę za zaistniały wypadek.   Art. 436§2 k.c.; W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji […]

Czytaj więcej

maj 07

CZY POSZKODOWANEMU W KAŻDEJ SYTUACJI NALEŻĄ SIĘ ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE?

Niestety nie, obowiązujące przepisy prawa przewidują okoliczności, w których posiadacz/kierowca pojazdu mechanicznego może uwolnić się od odpowiedzialności cywilnej, są to tzw. przesłanki egzoneracyjne. Okoliczności te są uregulowane w przytoczonym już art. 436§1 k.c., zgodnie z jego treścią samoistny posiadacz/kierowca pojazdu mechanicznego/środka komunikacyjnego poruszanego za pomocą sił przyrody nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub […]

Czytaj więcej

maj 07

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH POMIMO WINY POSZKODOWANY OTRZYMUJE ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE?

Kodeks cywilny pozwala w pewnych okolicznościach przyznać świadczenia odszkodowawcze poszkodowanemu, pomimo tego, że ponosi on wyłączną winę za powstałe zdarzenie. Obowiązujące normy wyróżniają dwie takie przypadki; ● małoletni, który w chwili zdarzenia nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę – art. 426 k.c., ● osoba, która z jakiegokolwiek powodu znajduje się w […]

Czytaj więcej

maj 07

CZY ŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻĄ SIĘ POSZKODOWANEMU, MOGĄ ZOSTAĆ OGRANICZONE?

Obowiązujące normy prawa przewidują sytuacje, w których przyznane świadczenia odszkodowawcze poszkodowanemu mogą zostać ograniczone. Dochodzi do tego w sytuacji gdy poszkodowany przyczynił się do zdarzenia lub jego zachowanie spowodowało zwiększenia powstałej szkody. Treść art. 362 k.c. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a […]

Czytaj więcej

maj 07

JAKIE ŚWIADCZENIA NALEŻĄ SIĘ POSZKODOWANEMU W ZWIĄZKU Z DOZNANYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA?

Czytaj więcej w artykule: Świadczenia przysługujące w związku z doznanymi obrażeniami ciała

Czytaj więcej

maj 07

JAKIE ŚWIADCZENIA NALEŻĄ SIĘ UPRAWNIONEMU W NASTĘPSTWIE ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ?

Czytaj więcej w artykule: Szkoda na osobie w związku ze śmiercią osoby bliskiej

Czytaj więcej

maj 07

JAKIE ŚWIADCZENIA NALEŻĄ SIĘ POSZKODOWANEMU?

JAKIE ŚWIADCZENIA NALEŻĄ SIĘ POSZKODOWANEMU? ● Udział w wypadku komunikacyjnym może skutkować zarówno szkodami rzeczowymi (zniszczony samochód, przewożone przedmioty, odzież, utracone dochody), jak i szkodą na osobie: Art. 361. § 2. k.c. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody […]

Czytaj więcej