maj 08

WYPADKI POWSTAŁE NA SKUTEK NIENALEŻYTEGO UTRZYMANIA DROGI LUB CHODNIKA

Wypadki powstałe na skutek nienależytego utrzymania drogi lub chodnika Zdarzenia powstałe na skutek nienależytego utrzymania drogi lub chodników zasługuje na oddzielne omówienie ze względu na swoją specyfikę w dochodzeniu należnych świadczeń odszkodowawczych od podmiotu zobowiązanego do należytego ich utrzymania. Zgodnie z wymogami prawa, drogi, jak również chodniki, powinny być utrzymywane w należytym stanie. Utrzymanie drogi […]

Czytaj więcej

maj 07

SZKODA NA OSOBIE W ZWIĄZKU Z DOZNANYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA

Art. 444§1 Kodeksu Cywilnego: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Celem regulacji zawartej […]

Czytaj więcej

maj 07

RODZAJE RENT DLA POSZKODOWANYCH

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – renta wyrównawcza/uzupełniająca. Renta wyrównawcza/uzupełniająca może zostać przyznana także w sytuacji, gdy poszkodowany nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności/inwalidztwie. Decyduje faktyczne ograniczenie możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu przez poszkodowanego ze względu na odniesioną szkodą. Wysokość przyznanej renty wyrównawczej/uzupełniającej powinna być ustalana z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, a więc […]

Czytaj więcej