maj 07

WYPADEK PRZY PRACY

Wypadek przy pracy Zdarzenie, które uznaje się jako wypadek przy pracy to, zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, to zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo […]

Czytaj więcej

maj 07

SZKODA NA OSOBIE W ZWIĄZKU Z DOZNANYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA

Art. 444§1 Kodeksu Cywilnego: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Celem regulacji zawartej […]

Czytaj więcej

maj 07

RODZAJE RENT DLA POSZKODOWANYCH

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – renta wyrównawcza/uzupełniająca. Renta wyrównawcza/uzupełniająca może zostać przyznana także w sytuacji, gdy poszkodowany nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności/inwalidztwie. Decyduje faktyczne ograniczenie możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu przez poszkodowanego ze względu na odniesioną szkodą. Wysokość przyznanej renty wyrównawczej/uzupełniającej powinna być ustalana z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, a więc […]

Czytaj więcej

maj 07

RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

Rodzaje wypadków przy pracy Ze skutkiem śmiertelnym – to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie większym, niż 6 miesięcy od dnia zdarzenia. Ciężki wypadek przy pracy – to wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe […]

Czytaj więcej

maj 07

CO ZROBIĆ PO WYPADKU W TRAKCIE PRACY?

Co zrobić po wystąpieniu wypadku w trakcie wykonywania obowiązków służbowych ? Zgłoszenie wypadku pracodawcy Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, jeżeli jest w stanie, lub inny pracownik – świadek zdarzenia, powinna powiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę lub inny podmiot, na rzecz którego wykonywała czynności, przy których doznała urazu. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia W przypadku wystąpienia wypadku przy […]

Czytaj więcej

maj 07

PRZYSŁUGUJĄCE ŚWIADCZENIA Z ZUS

Przysługujące świadczenia z ZUS Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty […]

Czytaj więcej