maj 08

WYPADEK W ROLNICTWIE

Rolnictwo jest sferą działalności człowieka, w której zdarzają się wypadki równo często, jak podczas ruchu pojazdów mechanicznych. Niejednokrotnie wypadki w rolnictwie związane są także z ruchem pojazdów czy sprzętu rolniczego, w tych przypadkach postępowanie jest analogiczne, jak przy zdarzeniach z udziałem pojazdów mechanicznych opisanych w rozdziale I.Wypadki w rolnictwie mają zazwyczaj jedną główną przyczynę ale […]

Czytaj więcej

maj 07

SZKODA NA OSOBIE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSOBY BLISKIEJ

Art. 446§1 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu, temu kto je poniósł. Orzecznictwo wskazuje, że koszty pogrzebu obejmują zwrot typowych wydatków związanych bezpośrednio z pogrzebem (jak przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na pochówek, wieńce, znicze, koszty zakupu […]

Czytaj więcej

maj 07

SZKODA NA OSOBIE W ZWIĄZKU Z DOZNANYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA

Art. 444§1 Kodeksu Cywilnego: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Celem regulacji zawartej […]

Czytaj więcej

maj 07

RODZAJE RENT DLA POSZKODOWANYCH

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – renta wyrównawcza/uzupełniająca. Renta wyrównawcza/uzupełniająca może zostać przyznana także w sytuacji, gdy poszkodowany nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności/inwalidztwie. Decyduje faktyczne ograniczenie możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu przez poszkodowanego ze względu na odniesioną szkodą. Wysokość przyznanej renty wyrównawczej/uzupełniającej powinna być ustalana z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, a więc […]

Czytaj więcej