Vademecum poszkodowanego

maj 07

SZKODA NA OSOBIE W ZWIĄZKU Z DOZNANYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA

Art. 444§1 Kodeksu Cywilnego: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Celem regulacji zawartej […]

Czytaj więcej

maj 07

RODZAJE RENT DLA POSZKODOWANYCH

Renta z tytułu utraty zdolności do pracy – renta wyrównawcza/uzupełniająca. Renta wyrównawcza/uzupełniająca może zostać przyznana także w sytuacji, gdy poszkodowany nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności/inwalidztwie. Decyduje faktyczne ograniczenie możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu przez poszkodowanego ze względu na odniesioną szkodą. Wysokość przyznanej renty wyrównawczej/uzupełniającej powinna być ustalana z uwzględnieniem rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, a więc […]

Czytaj więcej

maj 07

RODZAJE WYPADKÓW PRZY PRACY

Rodzaje wypadków przy pracy Ze skutkiem śmiertelnym – to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie większym, niż 6 miesięcy od dnia zdarzenia. Ciężki wypadek przy pracy – to wypadek, na skutek którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej, inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe […]

Czytaj więcej

maj 07

CO ZROBIĆ PO WYPADKU W TRAKCIE PRACY?

Co zrobić po wystąpieniu wypadku w trakcie wykonywania obowiązków służbowych ? Zgłoszenie wypadku pracodawcy Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, jeżeli jest w stanie, lub inny pracownik – świadek zdarzenia, powinna powiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę lub inny podmiot, na rzecz którego wykonywała czynności, przy których doznała urazu. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia W przypadku wystąpienia wypadku przy […]

Czytaj więcej

maj 07

PRZYSŁUGUJĄCE ŚWIADCZENIA Z ZUS

Przysługujące świadczenia z ZUS Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty […]

Czytaj więcej

maj 07

JAK MA ZACHOWAĆ SIĘ KAŻDA OSOBA POSZKODOWANA W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM?

Poszkodowany po pierwsze musi pamiętać, że to właśnie na nim spoczywa obowiązek przedstawienia zakładowi ubezpieczeń posiadanych dowodów dotyczących zaistniałego zdarzenia oraz poniesionych strat. Ma ułatwić ustalenie okoliczności zdarzenia, jak również udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przeciwko sprawcy szkody. Dlatego koniecznie musi: odnotować, dane dotyczące pojazdu, osoby kierującej drugim pojazdem, spisać numer polisy, nazwę i adres […]

Czytaj więcej