Vademecum poszkodowanego

maj 07

JAKIE ŚWIADCZENIA NALEŻĄ SIĘ POSZKODOWANEMU W ZWIĄZKU Z DOZNANYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA?

Czytaj więcej w artykule: Świadczenia przysługujące w związku z doznanymi obrażeniami ciała

Czytaj więcej

maj 07

JAKIE ŚWIADCZENIA NALEŻĄ SIĘ UPRAWNIONEMU W NASTĘPSTWIE ŚMIERCI OSOBY BLISKIEJ?

Czytaj więcej w artykule: Szkoda na osobie w związku ze śmiercią osoby bliskiej

Czytaj więcej

maj 07

JAKIE ŚWIADCZENIA NALEŻĄ SIĘ POSZKODOWANEMU?

JAKIE ŚWIADCZENIA NALEŻĄ SIĘ POSZKODOWANEMU? ● Udział w wypadku komunikacyjnym może skutkować zarówno szkodami rzeczowymi (zniszczony samochód, przewożone przedmioty, odzież, utracone dochody), jak i szkodą na osobie: Art. 361. § 2. k.c. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody […]

Czytaj więcej

maj 07

JAK UZYSKUJE SIĘ ODSZKODOWANIE?

JAK UZYSKUJE SIĘ ODSZKODOWANIE? Przytoczone regulacje prawne określają zasady odpowiedzialności posiadaczy samochodów oraz zakres tej odpowiedzialności. Poszkodowany aby uzyskać należne świadczenia nie musi jednak występować na drogę sądową przeciwko sprawcy wypadku. Zgodnie z art. 19 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej ub.obow.) – Poszkodowany w związku ze zdarzeniem […]

Czytaj więcej

maj 07

CO W SYTUACJI GDY SPRAWCA ZBIEGŁ Z MIEJSCA ZDARZENIA LUB NIE MIAŁ POLISY OC?

We wskazanych w tytule przypadkach, poszkodowany otrzymuje świadczenia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 1.ub. obow. Podstawową funkcją UFG jest zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1i 2, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: […]

Czytaj więcej

maj 07

ILE CZASU POSZKODOWANY MA NA ZGŁOSZENIE SZKODY?

Każdą osobę poszkodowaną w następstwie wypadku komunikacyjnego, czy innego typu, obowiązują terminy, które musi zachować w przypadku dochodzenia roszczeń od sprawcy zdarzenia. Zgodnie z Art. 4421 § 1. k.c. roszczenie o naprawienie szkody wyrządzone czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym osoba poszkodowana powzięła wiadomość o szkodzie i o osobie […]

Czytaj więcej