Vademecum poszkodowanego

maj 07

JAK WYGLĄDA LIKWIDACJA SZKODY?

JAK WYGLĄDA LIKWIDACJA SZKODY? Roszczenia w każdym przypadku powinny być rzetelnie udokumentowane, zgodnie z art. 6 k.c. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Po otrzymaniu roszczeń ubezpieczyciel wszczyna tzw. postępowanie likwidacyjne. Art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną […]

Czytaj więcej

maj 07

W JAKIM TERMINIE WYPŁACANE SĄ ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE?

W JAKIM TERMINIE WYPŁACANE JEST ODSZKODOWANIE? Zasadniczo ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni. Termin ten zaczyna biec od kiedy do ubezpieczyciela wpłynie roszczenie/zgłoszenie szkody. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ubezpieczeniach obowiązkowych – Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Zazwyczaj […]

Czytaj więcej

maj 07

KIEDY SPRAWCA ZDARZENIA PONOSI KONSEKWENCJE FINANSOWE ZA ZDARZENIE?

W pewnych okolicznościach ubezpieczyciel pojazdu sprawcy, na podstawie obowiązujących przepisów ma prawo wystąpienia do niego z regresem czyli roszczeniem o zwrot odszkodowanie, które ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanego. Art. 43. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje wprost, że zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych […]

Czytaj więcej